آرد گندم نول هویزه

آرد گندم نول هویزه با قابلیت تولید ۱۲۰۰۰ تن در ماه