آرد گندم خبازی

آرد گندم خبازی با قابلیت تولید ۱۰۰۰۰۰ تن در ماه