دوی پک ۹۰۰ گرمی

با صرفه، با کریستال های خرد شده و قابلیت استفاده در آشپزخانه و کیفیت بالا.